گذری بر همشهری جوان http://hamshahri_javan.mihanblog.com 2018-08-15T19:43:53+01:00 text/html 2018-08-15T15:11:29+01:00 hamshahri_javan.mihanblog.com راهنمای انتخاب آتلیه عروس http://hamshahri_javan.mihanblog.com/post/15 <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">معمولا بعد از گذشت چند سال از مراسم عروسی ،کمتر کسی شام عروسی شما یا نحوه پذیرایی و ... را به یاد می آورد و به جرات می توان گفت که تنها چیزی که از مراسم شما به یادگار می ماند و فرزندان و اقوام و حتی نوادگان شما آن را می بینند،عکس و فیلم مراسم است.</span> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">همین موضوع اهمیت انتخاب یک <a href="http://www.aroosnet.com/Ads/GroupList/10/%D8%A2%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3">آتلیه عروس</a> مناسب را بیشتر می کند.راههای زیادی برای پیداکردن یک آتلیه عروس خوب و مناسب برای عروس و دامادها وجود دارد.به عنوان مثال می توان از پیشنهادات دوستان و اقوام کمک گرفت و یا برای این کار از سایت های اینترنتی همچون سایت عروس نت استفاده کرد.<br> در انتخاب آتلیه عروس باید نکات بسیاری را مدنظر قرار داد و نبایستی تنها به دیدن نمونه کار آتلیه ها اکتفا کرد.<br> <br> <b>از جمله این نکات مهم می توان به موارد زیر اشاره کرد:</b><br> - تهیه و تدوین فیلم عروسی مشابه نمونه کارهای ارائه شده که این مورد باید حتما در قرارداد ثبت شود.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><br> - دارابودن مجوز رسمی از اتحادیه مربوطه<br> - تسلط عکاس و فیلمبردار در حوزه کاری خود<br> - نوع دوربین های مورد استفاده<br> - کیفیت و سایز فیلم ها<br> - همراهی عروس و داماد در تمام مدت روز عروسی<br> - نوع لنزهای فیلمبرداری<br> - دارابودن کادر خانم و آقا</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">چه عکس هایی باید حتما در آلبوم عروس قرار بگیرد</span></b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br> - عکس از کارت دعوت مراسم<br> - لباس عروس آویزان در مزون<br> - حلقه های عروس و داماد<br> - عروس و داماد به همراه ساقدوشهایشان</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">چه صحنه هایی باید حتما در فیلم عروسی وجود داشته باشد<br> </span></b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">- لحظه قراردادن تور روی سر عروس در آرایشگاه<br> - لحظه ای که داماد در حال پوشیدن کت و درست کردن یقه و کراوات خود است<br> - لحظه پیاده شدن داماد مقابل آرایشگاه عروس<br> - لحظه دیدار اول عروس و داماد در مقابل <a href="http://www.aroosnet.com/Ads/GroupList/7/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C">آرایشگاه عروس</a><br> - لحظه ورود عروس و داماد به <a href="http://www.aroosnet.com/Ads/GroupList/6/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C">تالار پذیرایی</a><br> - لحظه امضای قباله سر سفره عقد<br> - لحظه برش کیک<br> - لحظه خداحافظی عروس و داماد از خانواده</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> </p> text/html 2018-08-13T14:28:34+01:00 hamshahri_javan.mihanblog.com بهترین فلزیاب چیست؟ http://hamshahri_javan.mihanblog.com/post/14 <p><u><span style="color:#000000">&nbsp;چندین نوع </span><a href="https://metaldetectorshop.ir"><span style="color:#000000">فلزیاب</span></a><span style="color:#000000"> وجود دارد. نه تنها نوع فلزیاب، بلکه شرایط زمین و جستجو و همچنین نوع اشیایی که مورد جستجو قرار میگیرند هم متفاوت هستند. این تفاوت ها منجر به تاکید بر ویژگی های مختلف در فلزیاب های مختلف میشود. لازم است که فلزیاب‌ درست را برای هر کاری پیدا کنید.</span></u></p> <p>ب<span style="color:#000000">ه عنوان مثال، یک اسکنر گنج (</span><a href="https://tiwametaldetectors.com"><span style="color:#000000">گنج‌یاب</span></a><span style="color:#000000">) برای پیدا کردن قطعات کوچک طلا در یک محیط معدنی غنی ایده آل نیست. در واقع، اسکنر گنج برای هدفهای بزرگتر ساخته شده است، نه برای قطعات کوچک فلزی در زمین. این امر به کاربر کمک می کند تا سیگنال های فریبنده را از قطعات کوچک فلز در سطح نادیده بگیرد. اسکنر </span><a href="https://metaldetectorshop.ir"><span style="color:#000000"><strong>گنج یاب</strong></span></a><span style="color:#000000"> برای پیدا کردن اهداف بزرگ دفن شده در عمق است. اسکنرهای گنج پیشرفته میتوانند شکافها و فلزات را نیز تشخیص دهند. با این حال نسبت به اشیاء کوچک حساسیت کمتری دارند. هدف فلزیاب‌ی گنج پیدا کردن اشیاء بزرگ است.</span></p> <p><span style="color:#000000">از طرف دیگر، </span><a href="https://tiwametaldetectors.com"><span style="color:#000000">طلایاب</span></a><span style="color:#000000">، به قطعات فلزی کوچکتر حساس است، و مخصوصا به طلا. اصول طراحی آن برای رسیدن به بالاترین حساسیت برای اجسام کوچکتر است. این دستگاه قادر به شناسایی تمام فلزات گرانبها و طلا است که فلزیاب‌ی گنج قادر به پیدا کردن آنها نیست.</span></p> <p><span style="color:#000000">از سوی دیگر، </span><a href="https://tiwametaldetectors.com"><span style="color:#000000">فلزیاب</span></a><span style="color:#000000"> های تک سکه و هابی نتایج بهتری در سطوحی با عمق متوسط دارند، و در جایی که سکه ها و اشیا فلزی پراکنده شده باشد بهتر کار میکنند (طلا، نقره، مس). برخی از مدل ها از تکنولوژی پیشرفته استفاده می کنند تا سازگاری بیشتری با ساختار معدنی خاک داشته باشد. آنها همچنین می توانند با کویل های مقاوم در برابر آب، در محیطهایی مثل دریا، روخانه و ساحل هم قابل استفاده باشند.بسیاری از کاربران از کار با آنها راضی هستند.</span></p> <p>با این وجود، سؤال دیگری ممکن است وجود داشته باشد:</p> <p><strong>آیا فلزیاب ای وجود دارد که در یک مقوله‌ی واحد از همه “بهتر” باشد؟</strong></p> <p>مقایسه‌ی فلزیاب هایی که برای اهداف مختلف ساخته شده اند منصفانه نیست.</p> <p>فلزیاب های موجود در بازار با عمق، ثبات، اقتصاد، وزن، قیمت، پشتیبانی، ضمانت و نام تجاری مختلف ساخته شده اند. مشتری بر اساس این متغیرها انتخاب خودش را انجام میدهد و یکی از بهترین ها را برای نیازها و اولویت هایش انتخاب می کند.</p> <p style="text-align:center"><u><strong><span style="color:#000000">خبره ترین و حرفه‌ای ترین </span><a href="https://tiwametaldetectors.com"><span style="color:#000000">دستگاه فلزیاب</span></a><span style="color:#000000"> ایمیجراسکورپیون 6000</span></strong></u></p> <a href="https://tivametaldetector.ir/wp-content/uploads/DISKMETALDETECTOR.png" title=""><img alt="گنج یاب تصویری اسکورپیون" class="aligncenter lazyloaded size-medium wp-image-4413" src="https://tivametaldetector.ir/wp-content/uploads/DISKMETALDETECTOR-350x245.png" style="float:left; height:245px; width:350px"></a> <p><strong>سیستم تصویربرداری 3بعدی</strong></p> <p><strong>تصویربرداری و آنالیز لایه‌های زمین به منظور شناسایی اهداف.</strong><br> &nbsp;</p> <p><strong>دیسک سیم پیچ بیضی</strong></p> <p><strong>این دیسک مناسب شناسایی اهداف با عمق کمتر از 3 متر می‌باشد.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>طراحی جدید لوپ‌های بزرگ</strong></p> <p><strong>طراحی جدید لوپ جهت استفاده آسان‌تر</strong></p> <p><strong>این لوپ مناسب شناسایی اهداف با عمق بیشتر از 3 متر می‌باشد.<a href="https://tivametaldetector.ir/wp-content/uploads/IMAGERSCORPION6000LOOP.png" title=""><img alt="لوپ و دیسک فلزیاب تصویری" class="aligncenter lazyloaded size-medium wp-image-4416" src="https://tivametaldetector.ir/wp-content/uploads/IMAGERSCORPION6000LOOP-281x350.png" style="float:left; height:350px; width:281px" title="لوپ و دیسک فلزیاب تصویری ایمیجر اسکورپیون"></a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>عملکرد چندگانه</strong></p> <p><strong>این دستگاه 2 نوع عملکرد ارائه کرده است.</strong></p> <p><strong>سمت راست دستگاه فلزیاب پی آی می‌باشد.</strong></p> <p><strong>سمت چپ دستگاه مغناطیسی می‌باشد.</strong></p> <p><strong>ردیابی دستی و اتوماتیک</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>سیستم مغناطیسی به هر 2 گزینه ردیابی مجهز شده است.</strong></p> <p><strong>با تنطیم اسکن دستی و اسکن اتوماتیک می‌توانید بین 2 گزینه را انتخاب کنید.</strong></p> <p><strong>ردیابی اسکن زنده و دخیره اسکن‌ها</strong></p> <p><strong>می‌توانید از حالت اسکن زنده استفاده کنید و همین‌طور اجازه دهید تصاویر گرفته شده در حافظه دستگاه دخیره شوند.<a href="https://tivametaldetector.ir/wp-content/uploads/IMAGERSCORPION6000.png" title=""><img alt="بهترین گنج یاب فلزیاب تصویری" class="aligncenter lazyloaded size-medium wp-image-4414" src="https://tivametaldetector.ir/wp-content/uploads/IMAGERSCORPION6000-350x196.png" style="float:left; height:196px; width:350px"></a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>لوپ قابل حمل</strong></p> <p><strong>لوپ‌های قابل حمل که می تواند به سادگی برای استفاده آماده کرد.</strong></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2018-07-16T17:05:42+01:00 hamshahri_javan.mihanblog.com آیا موسیقی موتزارت باعث باهوش‌تر شدن انسان می‌شود‌؟ http://hamshahri_javan.mihanblog.com/post/13 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/116/347733/xghx.jpg" width="659" height="659"></div><div align="right"><br></div><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بله، اما اثر آن بیشتر از گوش دادن به موسیقی‌های جواد یساری نیست. این تصور غلط که چیز منحصربه‌فردی در موسیقی‌های موتزارت برای افزایش قدرت ذهنی وجود دارد، به سال 1993 (1372) و مقاله‌ای باز می‌گردد که در مجله‌ی معتبر «نیچر» به چاپ رسید. عصب‌شناسانی به نام‌های «گوردون شاو»، «فرانسیس راسچر» و «کاترین کی» از دانشگاه کالیفرنیا کشف کردند دانش‌آموزانی که در روز 10 دقیقه به سمفونی‌های موتزارت گوش می‌دهند، در آزمون‌های هوش (IQ Test) افزایشی زودگذر در استدلال زمانی-فضایی از خود نشان می‌دهند. عامه‌ی مردم این یافته را به شکل این ایده‌ی رمانتیک تفسیر کردند که گوش دادن به موسیقی موتزارت باعث باهوش‌تر شدن آن‌ها می‌شود. در این میان، معلم و آموزگار موسیقی به نام «دان کمپل» هم با انتشار مجموعه‌ی پرفروشی به نام «اثر موتزارت» به این تصور دامن زد.<br>در سال 2010 (1389)، گروهی از محققان اتریشی به تجزیه و تحلیل 39 مطالعه‌ی مختلف پرداختند که تلاش کرده بودند اثر موتزارت را تکرار کنند. در بیشتر آن‌ها، گروهی از داوطلبان قبل از انجام آزمون هوش فضایی به موسیقی موتزارت گوش داده بودند. نتایج آزمون‌های آن‌ها با گروه کنترل آزمایش که به هیچ نوع موسیقی گوش نداده بودند، مقایسه شد. نتیجه‌ی یافته این محققان به سادگی در عنوان مقاله‌ی آن‌ها منعکس شده بود:«اثر موتزارت، بی‌اثر موتزارت»<br>&nbsp;(Mozart Effect Schmozart effect) <br></font></div><div align="right">منبع: مجله دانستنیها<br></div> text/html 2018-07-09T14:00:08+01:00 hamshahri_javan.mihanblog.com جلد شماره ۶۵۷ http://hamshahri_javan.mihanblog.com/post/12 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/116/347733/xdfg.jpg" alt="" width="628" vspace="0" hspace="0" height="1119" border="0" align="bottom"></div><div align="right">✅ جلد شماره ۶۵۷<br><br>▪️بعد از چهارده سال این هفته «همشهری‌جوان» نداریم.<br>▪️با حمایت و همراهی شما و با رفع احتمالی مشکلات، شاید هفته آینده منتشر شود.<br></div> text/html 2017-12-29T07:56:55+01:00 hamshahri_javan.mihanblog.com کی چقدر حقوق می‌گیره؟ http://hamshahri_javan.mihanblog.com/post/11 <div align="center"> <img src="https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/26268838_149622715689448_6675451455224152064_n.jpg" alt="" width="420" vspace="0" hspace="0" height="522" border="0" align="bottom"></div> <div align="right"> <span><br> &nbsp;</span></div> <div align="right">&nbsp; <span></span>جلد همشهری جوان | شماره ۶۳۴<br></div><div align="right">مطالب این هفته در ادامه مطلب<br></div> text/html 2010-04-08T16:54:14+01:00 hamshahri_javan.mihanblog.com آموزش مهارت های زندگی http://hamshahri_javan.mihanblog.com/post/7 <SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یکی دیگر از کاستی های همشهری جوان عدم آموزش مهارت های زندگی می باشد.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #3366ff; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این هفته نامه مختص جوانان می باشد و جوانان نیز نیاز به آموختن روش صحیح مهارت های زندگی دارند و جای چنین بحث هایی در این هفته نامه خالی می باشد.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff9900; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جوانان آینده ساز هر کشوری می باشند و اگر به طور صحیح آموزش ببینند مطمئنا کشوری رویایی را خواهند ساخت، در این میان نقش هفته نامه هایی چون همشهری جوان که جایگاه خاصی را در بین مردم و علی الخصوص جوانان دارد بسیار حیاتی می باشد. </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>انشاءالله که این بخش نیز در این هفته نامه جذاب راه اندازی شود. </SPAN></P></SPAN> text/html 2010-03-31T14:29:12+01:00 hamshahri_javan.mihanblog.com تکنولوژی http://hamshahri_javan.mihanblog.com/post/6 <title>HTML clipboard</title><p dir="RTL"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 102, 255);" lang="FA">با این که همشهری جوان دارای مزایای زیادی می باشد اما دارای معایبی نیز هست. </span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: fuchsia;" lang="FA">یکی از معایبی که می توان به آن اشاره کرد پرداخت کم به تکنولوژی روز می باشد. </span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 153, 102);" lang="FA">متاسفانه در این هفته نامه بسیار کم درباره تکنولوژی روز مطلب نوشته می شود و اگر مطلبی هم نوشته شود به صورت سطحی به آن می پردازد. </span> </p> <p dir="RTL"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: rgb(204, 0, 255);" lang="FA">با توجه به اینکه این هفته نامه مخصوص جوانان می باشد و نظر به اینکه جوانان آینده ساز کشور خود می باشند آموزش تکنولوژی و صحبت درباره آن در چنین هفته نامه هایی که&nbsp; مخصوص جوانان می باشد به شدت احساس می شود. </span></p> text/html 2010-03-30T16:53:34+01:00 hamshahri_javan.mihanblog.com تیم همشهری جوان http://hamshahri_javan.mihanblog.com/post/5 <SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #9900ff; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #9900ff; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در شماره آخر سال 88 همشهری جوان بخشی با عنوان تیم </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #9900ff; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>X</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #9900ff; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> سال وجود داشت که در آن به زبان طنز دو تیم ورزشی و سینما و تلویزیون سال را انتخاب کرده بودند و انصافا مطلب جالب و هیجان انگیزی بود. </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #9900ff; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اما این آقایون و البته خانم ها فراموش کرده بودند تیم خودشان را معرفی فرمایند، به همین خاطر ما زحمت معرفی این عزیزان را کشیدیم. </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #339966; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>البته به دلیل آنکه ما طراح اینفو و تصویرسازی در دسترس نداریم تنها به ذکر نام بازیکنان و پست تخصصیشان اکتفا می کنیم. </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff9900; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اگر شما عزیزان نیز تیم بهتری از همشهری جوان می شناسید در نظرات بیان فرمایید</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>. </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دروازه بان: فرید الدین حداد عادل</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #cc66ff; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دفاع راست: سید جواد رسولی</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #0066cc; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دفاع چپ: اسماعیل رمضانی</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #9900ff; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دفاع سوییپر ( جاروکننده ): سید احسان عمادی</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff7c80; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دفاع جلو زن: محمد جباری</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff9933; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هافبک دفاعی: احسان رضایی</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #d60093; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هافبک طراح: سعید بهداد</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هافبک کناری: احسان ناظم بکایی</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #cc9900; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هافبک همه کاره: علی به پژوه</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: olive; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مهاجم سرعتی: کامران بارنجی</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مهاجم پنالتی گیر: محمد مهدی حاجی پروانه</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #9900cc; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سرمربی: منصوره مصطفی زاده</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #666699; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>امور مالی: مهدی شادمانی</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #000099; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدیر تیم: نازنین قنبری</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به افتخار تیم همشهری جوان همگی یک جیغ بلند؛ آخ آخ ببخشید فکر کردم برنامه کودک است. </SPAN></P></SPAN> text/html 2010-03-29T17:21:54+01:00 hamshahri_javan.mihanblog.com حقیقت در بیان طنز http://hamshahri_javan.mihanblog.com/post/4 <title>HTML clipboard</title><p dir="RTL"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: green;" lang="FA">یکی دیگر از ویژگی های همشهری جوان که بر جذابیت آن افزوده است و باعث جذب مخاطبان زیادی شده است بیان حقیقت در قالب طنز می باشد. </span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 102, 255);" lang="FA">ایرانی ها و خصوصا نسل جوان زبان طنز و سرگرمی را فوق العاده دوست دارند و هر مجله ای که به این زبان نوشته شده باشد از جایگاه خاصی در بین مخاطبان برخوردار است</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">.</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: fuchsia;" lang="FA">در ادامه نمونه ای طنز زیبا برگرفته شده از آخرین شماره این هفته نامه را تقدیمتان می کنم. </span></p> <p dir="RTL"><b> <span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: rgb(204, 153, 255);" lang="FA">گاو:</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: rgb(204, 153, 255);" lang="FA"> نوع باربردارش از آدمیان مردم آزار بهتر است. </span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: rgb(255, 153, 0);" lang="FA">سال 88 با نام و خاطره او آغاز شد. </span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 153, 51);" lang="FA">گاو لاغر از آب بیرون آمد و گاو چاق را خورد، اما سال با این حیوان نجیب، نانجیبیدن آغاز کرد تا جایی که نوع کلونینگ شده اش به دست متخصصین توانمند داخلی و با حمایت مالی سازمان تامین اجتماعی با نام تامینا خیلی زود مرد و در کنار پیشانی سفید و خانم حنا راهی قصه ها شد. </span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: rgb(0, 102, 255);" lang="FA">پیش بینی می شود در سال آینده&nbsp; ( امسال )، گاوهای کلونینگی سفارشی فدراسیون وزنه برداری ( وازنا )، شرکت ارتباطات سیار ( مخابرا ) و وزارت راه و ترابری ( ترابرا ) هم به دنیا بیایند. </span></p> text/html 2010-03-25T17:52:47+01:00 hamshahri_javan.mihanblog.com بسم الله http://hamshahri_javan.mihanblog.com/post/3 <P dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اولین صفحه ی هر شماره از هفته نامه همشهری جوان را صفحه ای به نام بسم الله تشکیل می دهد که تشکیل شده از یک سخن زیبا و طرحی زیبا و تامل برانگیز و البته مرتبط با سخن که توسط سعید بهداد کشیده شده است. </SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #3366ff; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این صفحه دارای جاذبه های معنوی می باشد زیرا که سخن آن برگرفته شده از سخنان ائمه&nbsp; اطهار می باشد. </SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در پایان برای اینکه خود شما گرامیان به عمق حرف های من پی ببرید تصویر بسم الله دو شماره از این هفته نامه را برایتان قرار داده ام، انشاءالله لذت ببرید. </SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNormal>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff9900; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ترس با ناکامی همراه است</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal><A href="http://s1.picofile.com/drmgangineh/Pictures/Tars_Big.JPG" target=_blank><IMG border=0 alt="برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگ کلیک کنید" src="http://s1.picofile.com/drmgangineh/Pictures/Tars_Small.JPG" width=301 height=226></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دل های مردم سرگردان است؛ هر که با آنها الفت گیرد به وی روی کنند. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal><A href="http://s1.picofile.com/drmgangineh/Pictures/Mar_Big.JPG" target=_blank><IMG border=0 alt="برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگ کلیک کنید" src="http://s1.picofile.com/drmgangineh/Pictures/Mar_Small.JPG"></A></P> text/html 2010-03-24T16:07:05+01:00 hamshahri_javan.mihanblog.com ویژگی خاص http://hamshahri_javan.mihanblog.com/post/2 <SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یکی از ویژگی هایی که در کمتر هفته نامه ای می توان یافت، متن ساده و صمیمی ای است که در هفته نامه همشهری جوان به وفور یافت می شود. </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #3366ff; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در بیشتر مجلات متون کاملا به زبان معیار و رسمی نوشته می شوند در نتیجه خواندن آنها کسل کننده می باشد و برایشان فرقی هم ندارد که این مجله برای چه قشری می باشد؛ اما در همشهری جوان این مسئله وجود ندارد و متون کاملا جوان پسندانه نوشته شده است. </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در زیر چند نمونه از این کلمات را برایتان می آورم تا به متن حرف من برسید.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff9900; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تا حالا ندیده امش، تند تند، یادداشتتان، هیچی، توی نمایشگاه، دیده بودمش و ...</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff33cc; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نویسندگان این هفته نامه با استادی تمام مفاهیم مهم را در این متون ساده و روان گنجانده اند. </SPAN></P></SPAN> text/html 2010-03-23T16:49:11+01:00 hamshahri_javan.mihanblog.com یادداشت http://hamshahri_javan.mihanblog.com/post/1 <SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: blue; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: blue; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یادداشت نام بخشی از هفته نامه همشهری جوان می باشد که من به شخصه از خواندن آن لذت می برم.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به نظر من یکی از بهترین بخش های این هفته نامه محسوب می شود چون مسئولین بخش های این هفته نامه خیلی صمیمی حرف های خود را در آن بیان می کنند و از قدیم گفته اند </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT size=1>&lt;&lt;</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> سخنی که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT size=1>&gt;&gt;</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>. </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff9900; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>عده ای تیترهای جالبی را انتخاب کرده اند که آن تیترها برای خودشان داستانی دارند و این نشان از توجه آنها دارد.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بعضی ها از شیرینی های زندگی می گویند و عده ای از تلخی های آن. </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بعضی دنیا را امیدوارانه می نگرند و عده ای واقعیت ها را می نگرند. </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #cc99ff; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اما در کل به نظر می رسد این بخش، دارای طرفداران فراوانی می باشد چون در غیراینصورت تا به امروز حذف شده بود.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #cc99ff; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff6600; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اگر دوست دارید سری به آرشیو این هفته نامه بزنید <A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://hamshahrimags.com/archive/5-javan.html"><FONT color=#ff6600>اینجا </FONT></A>کلیک کنید. </SPAN></SPAN></P></SPAN>